=T9LYfrCJ

ลงทะเบียนรับหนังสือฟรี

[contact-form-7 id=”2842″ title=”Register for free Books”]

เรียนเชิญโรงเรียนที่มีความประสงค์รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด กิจกรรมพิเศษสำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์รับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน

เนื่องจาก บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดทำโครงการบริจาคหนังสือดีๆ สู่ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า แก่นักเรียน บุคลากร โดยทางบริษัทขอเชิญท่านที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลสำหรับจัดส่งหนังสือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งความจำนงค์ในการเข้าร่วมโครงการ

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับหนังสือและสื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เลขที่ 43, หมู่ 5, ตำำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ , จังหวัด ปทุมธานี 12170 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เลขที่ 37, หมู่ 4, ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี 12150รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม เลขที่ 601, หมู่ 11, ตำบลบ้านแซง อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย 57150 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เลขที่ 151 ,หมู่ 3, ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง, จังหวัดปัตตานี 94000 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม หมู่ 1, ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี 18110 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เลขที่ 151, หมู่ 3 ,ถนนเพชรเกษม,ตำบลกันหยาลุโละ อำเภอเมือง ,จังหวัดปัตตานี 94000 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านสะเลียม หมู่ 1, ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่, จังหวัดแพร่ 54170 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนสตูลวิทยา (ห้องสมุด) เลขที่ 318, หมู่ 6 , ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง, จังหวัดสตูล 91000 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านบึงแสือเต้น หมู่ 5, ตำบลยางสูง อำเภอขาณุ , จังหวัดกำแพงเพชร 62130 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนซับเหนือวิทยาคม หมู่ 1,ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก , จังหวัดสระบุรี 30130 รับ  English20 Interactive 3 กล่อง

โรงเรียนปางศึก หมู่ 7, ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงราย 57000 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านวังเกษตร เลขที่ 199, หมู่ 8, ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ ,จังหวัด อุทัยธานี 61150 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย หมู่ 8, ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ, จังหวัด อุบลราชธานี 34140 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ (ห้องสมุด) ตำบลบุ่มแก, อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านคลอง 14 ตำบลชุมพล , อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม เลขที่ 116, หมู่ 2, ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก, จังหวัดนครพนม 48160 รับ  English20 Interactive 2 กล่อง

โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว หมู่ 1, ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง, จังหวัดขอนแก่น 40190 รับ  English20 Interactive 5 กล่อง

โรงเรียนปางคึก หมู่ 7, ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงราย 57000 รับ  English20 Interactive 3 กล่อง

โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ( วัลลีราษฎ์ )    หมู่ที่ 5 ถนนคลอง 17 ตำบลดอนฉิมพลี    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียน บ้านกระเดียน    หมู่ที่ 1 ตำบลกระเดียน    อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียน บ้านนาทุ่งเชือก ( ห้องสมุด )      หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยแก้ว      อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  61140 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียนปางคึก      หมู่ 7, ตำบลแม่กรณ์       อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงราย 57000 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียนบ้านสะเลียม      หมู่ 1, ตำบลตำหนักธรรม, อำเภอหนองม่วงไข่      จังหวัด แพร่  54170 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียน บ้านทุ่งวิมาน    หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านควน    อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91140 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียน บ้านสันป่าสัก    เลขที่ 136 หมู่ที่ 11     ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

โรงเรียน วัดศรีวิสุทธาราม ( วิไลอุปถัมภ์ )    เลขที่ 78/141  ถนนพิชัยสงคราม    ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 รับ หนังสือ Reader’s Digest โลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง 1 เล่ม

Today Reader Tomorrow a Leader