=T9LYfrCJ
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการความรู้สู่น้องๆ

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอุปการะคุณร่วมบริจาคสื่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล

เนื่องด้วย บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดทำโครงการบริจาคหนังสือ นิตยสาร สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล กับผู้มีอุปการะคุณเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจุดเริ่มต้นของโครงการเพียงต้องการให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ในการสอนของบุคลากรในโรงเรียนชนบทและพื้นที่ห่างไกลมีประสิทธิภาพและทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น

ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการทำให้ทุกฝ่ายทราบว่ายังมีทั้งนักเรียนและโรงเรียนหลายแห่งที่ยังต้องการโอกาสและการสนับสนุนส่งเสริมจากโครงการที่ดีเช่นนี้ ทั้งนี้ทางโครงการเล็งเห็นว่าปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาที่รวดเร็วก้าวไกลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนารวมถึงความเจริญของประเทศ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะต่างๆ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อสังคมยุคใหม่ให้กับคนในชาติ

ดั้งนั้น บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานและดำเนินโครงการบริจาคสื่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อน้องในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ขอเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัท หรือถ้าต้องการระบุโรงเรียนที่ท่านมีความประสงค์จะบริจาคท่านสามารถแจ้งกับทางบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการและสานงานการจัดส่งสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ไปยังโรงเรียนนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใดๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัทในฐานะผู้ประสานงานและดำเนินโครงการคาดหวังถึงการตอบรับและพิจารณาจากท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นาย นิรันดร์ มองโพธิ์
ผู้ประสานงานโครงการ

Dear Madam/Sir,

Greetings from Magazine International (Thailand)!

I am writing to offer your school library a donation of Reader’s Digest & Learning English by English 20 Interactive Books.

My name is Niran Mongpho and I am the team leader of the Magazine International Schools Project. Our mission is to use our knowledge and experience in the magazine & book business to benefit students in Thailand. For example, over a decade of experience has given us many loyal customers who often sponsor donations for recipients in our School Projects. This year we are offering donations to institutions like yours, from our customers, because your fees are nominally, if not totally, free for students.

I hope you agree that these books will be useful for your students. If so, please tell me who I can coordinate with to deliver this material.

I look forward to hearing from you.

Best Regards,

Niran Mongpho
School projects team leader

ภาคใต้ | ภาคอีสาน | ภาคเหนือ | ภาคกลาง

จังหวัดกระบี่

1 โรงเรียน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 207 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120

2 โรงเรียน ปลายพระยาวิทยาคม 326 หมู่ 6 ถนน อ่าวลึก-พระแสง ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่ 81160

3 โรงเรียน ลำทับประชานุเคราะห์ 111 หมู่ 3 ถนน ทุ่งใหญ่-ลำทับ ตำบล ลำทับ อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่ 81120

4 โรงเรียน เหนือคลองประชาบำรุง 197 หมู่ 6 ถนน เพชรเกษม ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่ 81130

5 โรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ 2 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ 81110

6 โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 91 หมู่ 9 ถนน เพชรเกษม ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ 81120

จังหวัดชุมพร

1 โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก 99 หมู่ 16 ถนน เพชรเกษม-ท่าแซะ ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร 86140

2 โรงเรียน ทุ่งคาพิทยาคาร 151 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทุ่งคา อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร 86000

3 โรงเรียน ทุ่งตะโกวิทยา 47 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทุ่งตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร 86220

4 โรงเรียน ปากน้ำชุมพรวิทยา 121 หมู่ 1 ถนน หาดทรายรี ตำบล หาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร 86120

5 โรงเรียน สวีวิทยา 5 หมู่ 5 ถนน สวี-บ่อคา ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร 86130

จังหวัดตรัง

1 โรงเรียน รัษฎา 149 หมู่ 2 ถนน เทศบาล 5 ตำบล คลองปาง อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง 92130

2 โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 196 หมู่ 4 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบล บางรัก อำเภอ เมือง จังหวัด ตรัง 92000

3 โรงเรียน บูรณะรำลึก 300 หมู่ 2 ถนน น้ำผุด ตำบล บางรัก อำเภอ เมือง จังหวัด ตรัง 92000

4 โรงเรียน ปะเหลียนผดุงศิษย์ 1 หมู่ 1 ถนน ตรัง-ปะเหลียน ตำบล สุโสะ อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง 92120

5 โรงเรียน วิเชียรมาตุ 188 หมู่ 12 ถนน ตรัง-ปะเหลียน ตำบล โคกหล่อ อำเภอ เมือง จังหวัด ตรัง 92000

6 โรงเรียน สวัสดิ์รัตนาภิมุข 99 หมู่ 1 ถนน ตรัง-พัทลุง ตำบล นาโยงเหนือ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง 92170

7 โรงเรียน สามัคคีศึกษา 223 หมู่ 4 ถนน เพชรเกษม ตำบล นาวง อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง 92210

8 โรงเรียน ห้วยนางราษฎร์บำรุง 329 หมู่ 2 ถนน ตรัง-ทุ่งสง ตำบล ห้วยนาง อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง 92130

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 โรงเรียน ขนอมพิทยา 93 หมู่ 12 ถนน ขนอม-คลองเหลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80210

2 โรงเรียน คีรีราษฎร์พัฒนา 145 หมู่ 2 ถนน ไม้หลา-ลานสกา ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80350

3 โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ 120 หมู่ 1 ถนน สุนอนันท์ ตำบล บางจาก อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80330

4 โรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษก 137 หมู่ 8 ถนน นครศรีฯ-บ้านส้อง ตำบล ไสหร้า อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80150

5 โรงเรียน ฉวางสงเคราะห์ 81 หมู่ 2 ถนน สันติราษฎร์ ตำบล ฉวาง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80150

6 โรงเรียน ทิพย์กองลาศวิทยา 383 หมู่ 9 ถนน นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80130

7 โรงเรียน ทุ่งสง 44 หมู่ 1 ถนน ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110

8 โรงเรียน ทุ่งใหญ่วิทยาคม 197 หมู่ 6 ถนน ทุ่งใหญ่-ทุ่งสง ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80240

9 โรงเรียน นาบอน 7 หมู่ 2 ถนน นาบอน-แก้วแสน ตำบล เก้าแสน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช 80220

10 โรงเรียน เบญจมราชูทิศ 159 หมู่ 3 ถนน นาพรุ-ท่าแพ ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

11 โรงเรียน พระพรหมพิทยานุสรณ์ 103 หมู่ 7 ถนน นาพรุ-ลานสกา ตำบล นาพรุ อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

12 โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช 120 หมู่ 1 ถนน นาพรุ-ท่าศาลา ตำบล นาทราย อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80280

13 โรงเรียน โยธินบำรุง 283 หมู่ 1 ถนน ราชดำเนิน ตำบล ปากพูน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

14 โรงเรียน หัวไทรบำรุงราษฎร์ 330 หมู่ 1 ถนน หัวไทรบำรุงราษฎร์ ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170

15 โรงเรียน ชนะวิทยา ( ม.3 ) 217/1 หมู่ 1 ถนน ตำบล บ้านตูล อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 80180

จังหวัดนราธิวาส

1 โรงเรียน เจริญวิทยานุสรณ์ 200 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบล ลุโบะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส 96170

2 โรงเรียน ดารุสสาลาม 809 หมู่ 7 ถนน สุขาภิบาล 6 ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส 96130

3 โรงเรียน ตากใบ 140 หมู่ 4 ถนน ท่าแพรก ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96110

4 โรงเรียน รือเสาะชนูปถัมภ์ 29 หมู่ 2 ถนน สุขาภิบาล 8 ตำบล รือเสาะนอก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150

จังหวัดปัตตานี

1 โรงเรียน จงรักสัตย์วิทยา 151 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ตันหยงลูโละ อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

2 โรงเรียน เตรียมศึกษาวิทยา 4/1 หมู่ 5 ถนน พระยาเมือง ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

3 โรงเรียน ทุ่งยางแดงพิทยาคม 96 หมู่ 1 ถนน ตำบล ตะโละแมะนา อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี 94140

4 โรงเรียน บำรุงอิสลาม 23/1 หมู่ 1 ถนน สิโรรส ตำบล ปุยุด อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

5 โรงเรียน มูลนิธิอาซิซสถาน 119 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล นาประดู่ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 94180

6 โรงเรียน รัศมีสถาปนามูลนิธิ 98/4 หมู่ 1 ถนน ตำบล พิเทน อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี 94140

7 โรงเรียน ราชมุนีรังสฤษฎ์ 188 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล นาประดู่ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 94180

8 โรงเรียน ศาสนศึกษา 110 หมู่ 1 ถนน กะลาพอ ตำบล ตะบิ้ง อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110

9 โรงเรียน ศาสนูปถัมภ์ 35 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบล บานา อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

10 โรงเรียน สตรีพัฒนศึกษา 162 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ตันหยงลูโละ อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

11 โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 หมู่ 1 ถนน เจริญประดิษฐ์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

12 โรงเรียน อะเดร์รอซะห์อิสลามิยะห์ 93/1 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ดอน อำเภอ ปานาเระ จังหวัด ปัตตานี 94190

13 โรงเรียน ส่งเสริมศาสน์ 72 หมู่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบล ตันหยงดาลอ อำเภอ ยะหรี่ง จังหวัด ปัตตานี 95150

14 โรงเรียน สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 72 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ดอน อำเภอ ปานาเระ จังหวัด ปัตตานี 94190

15 โรงเรียน บากงพิทยา 62 หมู่ 5 ถนน ตำบล บางเขา อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี 94170

16 โรงเรียน ศาสน์อิสลาม 102 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110

17 โรงเรียน วิทยาศีล 28 หมู่ 1 ถนน มายอ – ปาลัส ตำบล สะกำ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี 94140

จังหวัดพังงา

1 โรงเรียน ท้ายเหมืองวิทยา 20 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา 82120

2 โรงเรียน ทุ่งโพธิ์วิทยา 1/3 หมู่ 12 ถนน เพชรเกษม ตำบล โคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา 82140

3 โรงเรียน สตรีพังงา 204 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด พังงา 82000

4 โรงเรียน สังคมอิสลามวิทยา 32 หมู่ 3 ถนน ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา 82180

จังหวัดพัทลุง

1 โรงเรียน ตะโหมด 578 หมู่ 1 ถนน สมพรอุทิศ ตำบล แม่ขรี อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง 93160

2 โรงเรียน มุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) 158 หมู่ 7 ถนน แม่ขรี-โละจังกระ ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง 93160

3 โรงเรียน สันติธรรมวิทยา 268 หมู่ 14 ถนน ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง 93180

จังหวัดภูเก็ต

1 โรงเรียน ดาวรุ่งวิทยา 31 หมู่ 2 ถนน เจ้าฟ้า ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000

2 โรงเรียน เมืองถลาง 150 หมู่ 5 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

ยะลา

1 โรงเรียน ธารโตวัฑฒนวิทย์ 121 หมู่ 1 ถนน สุขยางค์ ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา 95150

2 โรงเรียน บันนังสตาวิทยา 202 หมู่ 2 ถนน สุขยางค์ ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา 95130

3 โรงเรียน พัฒนาอิสลามวิทยา 50 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ลำใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา 95000

4 โรงเรียน มะอาหัดอิสลามียะห์ 286 หมู่ 3 ถนน ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา 95140

5 โรงเรียน ยะหาศิรยานุกูล 90 หมู่ 6 ถนน ยะหา-ตาชี ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา 95120

6 โรงเรียน รามันห์ศิริวิทย์ 180 หมู่ 1 ถนน เมืองรามันห์ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา 95140

7 โรงเรียน ศรีฟารีดาบารูวิทยา 196 หมู่ 1 ถนน ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา 95140

8 โรงเรียน อาลาวียะห์วิทยา 84 หมู่ 3 ถนน สุขยางค์ ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา 95130

9 โรงเรียน ผดุงศีลวิทยา 64 หมู่ 8 ถนน สุขยางค์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา 95130

10 โรงเรียน อิสลามบาเจาะวิทยามูลนิธิ 75 หมู่ 3 ถนน รพช.สาย1 ตำบล บาเจาะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา 95130

11 โรงเรียน สตรีศาสนูปถัมภ์ 103 หมู่ 2 ถนน วันติราษฎร์ ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา 95120

ภาคอีสาน

จังหวัดนครพนม

1 โรงเรียน บ้านหนองหอยใหญ่ (ห้องสมุด) ตำบลบุ่มแก, อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

2 โรงเรียน มหาชัยวิทยาคม 116, หมู่ 2, ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก, จังหวัดนครพนม 48160

3 โรงเรียน บ้านนางาม ( ห้องสมุด ) 82 หมู่ 1 ตำบล กุตาไก้ อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม 48160

4 โรงเรียน บ้านมหาชัย หมู่ 2, ตำบล มหาชัย อำเภอ ปลาปาก, จังหวัด นครพนม 48160

จังหวัดมุกดาหาร

1 โรงเรียน บ้านหนองแวงใหญ่ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร 49130

จังหวัดเลย

1 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 42110

2 ธาตุพิทยาคม อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 42110

3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 42110

4 ศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย 42120

5 วังโพนงามวิทยา อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย 42102

6 พระแก้วอาสาวิทยา อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย 42120

7 ศรีสงครามวิทยา อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130

8 เหมืองแปงวิทยาคม อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

1 โรงเรียน บ้านสันป่าสัก เลขที่ 136 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

2 สำนักงานการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยโรงเรียนบ้านดอยหลวง เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

3 โรงเรียน บ้านผาจุก ( ห้องสมุด ) หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

4 โรงเรียน บ้านงิ้วสูง ( ห้องสมุด ) หมู่ที่ 6 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

5 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เลขที่ 133 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

6 โครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

7 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เลขที่ 133 หมู่ที่ 17ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

8 โรงเรียนบ้านกองวะ ( ห้องสมุด ) หมู่ที่ 7 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

จังหวัดเชียงราย

1 โรงเรียนปางคึก หมู่ 7, ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงราย 57000

2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 350 หมู่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140

3 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 120 หมู่ 9 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57160

4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 98 หมู่ 11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 95 หมู่ 9 บ้านทุ่งสารภี ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

4 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมู่ที่ 3 บ้านแม่เกาะ ตำบล แม่คะตวน อำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน 58110

ภาคกลาง

จังหวัดปทุมธานี

1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เลขที่ 43, หมู่ 5, ตำำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ , จังหวัด ปทุมธานี 12170

2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เลขที่ 37, หมู่ 4, ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี 12150

จังหวัดกาญจนบุรี

1 โรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บำรุง 88 หมู่ 5 อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี 71210

2 โรงเรียน ร่มเกล้ากาญจนบุรี 84 หมู่ 6 ตำบล ลิ่นถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 71180

3 โรงเรียน ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 141 หมู่ 1 ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110

4 โรงเรียน พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ตำบล พังตรุ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110

5 โรงเรียน ทองผาภูมิวิทยา ตำบล ท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 71180

6 โรงเรียน อุดมสิทธิศึกษา ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71240

7 โรงเรียน พนมทวนพิทยาคม อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี 71140